Rubikom

StrategJa

Warsztat Stacjonarny

Termin: 19.12.2022 / 19.01.2023

Miejsce: Katowice

Warsztat trwać będzie 8 godzin.

Warsztat kompetencji
strategicznych 

Warsztat Online 

Termin: 14.12.2022 / 05.01.2023

Warsztat trwać będzie 8 godzin.

Marcin Gieracz – CEO & Strategy Director, Trener & Coach w Kuźnia Strategów

 
Opis

Warsztat kompetencji strategicznych StrategJA i projektowanie strategii market ingowej

Warsztat StrategJA – projektowanie strategii marketingowej to flagowy produkt oferty Rubikom / Kuźnia Strategów. Nie jest to zwykły warsztat, ale raczej trening umysłu, w trakcie którego praktyczną wiedzę uzupełniam sporą dawką inspiracji i twórczego, projektowego myślenia, które razem pozwalają dokonać zmiany mentalnej zarówno w podejściu do budowania strategii, jak i codziennej pracy Stratega. Wykorzystuję popularne na świecie techniki pracy z problemem czy wyzwaniem marki / firmy oraz wysoce kreatywne metody Lean Canvas oraz Design Thinking.

Dla Kogo?

Dla tych, którzy chcą stać się Strategami Biznesu i nauczyć się:

1. myślenia i zarządzania strategicznego,
2. abstrakcyjnego i twórczego podejścia do projektowania modelu
biznesowego,
3. budowania scenariuszy strategicznych na bazie dywagacji
rynkowych,
4. formułowania celów strategicznych, biznesowych, marketingowych i
komunikacyjnych,
5. przygotowywania i realizowania badań rynkowych, konsumenckich
itp.,
6. projektowania strategii i planów marketingowy(rceh- modeli
biznesowych) z elementami kreacji i łamania konwencjonalnych
zasad, reguł, standardowego myślenia,
7. metod implementowania strategii do wewnątrz i na zewnątrz
przedsiębiorstwa.

Szczególnie zainteresowani w/w powinni być: zarządzający, menadżerowie średniego szczebla, brandmanager’owie, specjaliści obszarów sprzedaży, marketingu, e-commerce, trade marketingu, obsługi klienta.

Warsztat StrategJA - projektowanie strategii marketingowej

Cele

Zajęcia mają posłużyć temu, aby Uczestnicy zapoznali się w sposób kompleksowy i praktyczny z procesem realizacji strategii marketingowej-rynkowej przedsiębiorstwa,
ucząc się przy tym postaw, które cechują strategiczne myślenie: Obserwator, Krytyk, Odkrywca, Lider. Warsztat ma za zadanie przybliżyć Uczestnikom najważniejsze
aspekty formułowania współczesnej strategii marketingowej:

cel biznesowy - założenia i cele strategiczne - analiza - strategia - plan marketingowy - implementacja

Warsztat pozwoli także poznać najnowsze trendy związane z technikami pracy nad
scenariuszami strategicznymi oraz wyborami rynkowymi, które odgrywają istotną
rolę w budowaniu silnej i unikatowej pozycji firmy / marki na rynku w oparciu o
doskonałą znajomość oczekiwań i preferencji grup docelowych oraz umiejętności
uwypuklenia przewagi różnicującej firmę / markę na rynku.

Kontakt

Porozmawiajmy czy w Twoim przypadku warsztat będzie pomocny?

Możesz zadać mi dowolne pytanie odnośnie szkolenia. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

W odpowiedzi, na swojego maila otrzymasz szczegółowy plan warsztatu

Marcin Gieracz

Marcin Gieracz – CEO & Strategy Director, Trener & Coach w Kuźnia Strategów

 

Zamierzone efekty

WIEDZA/UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnicy posiądą wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania strategii marketingowej – rynkowej swojej firmy w oparciu o założenia i wskazane cele biznesowe; będą potrafili określić sytuację rynkową
firmy, cechy zakupowe swoich grup klienckich oraz sformułować cele strategiczne, cele jednostkowe, plan marketingowy wedle przyjętych kryteriów strategicznych. Uczestnik po warsztacie doskonale definiuje i opisuje poszczególne obszary
składające się na model biznesowy, w oparciu którego funkcjonuje firma.

KOMPETENCJE/POSTAWY: Uczestnik, który zaliczył warsztat, jest przygotowany i uświadomiony w kwestii permanentnego pogłębiania wiedzy w zakresie nowoczesnych technik projektowania przewagi konkurencyjnej na rynku, budowania
strategii marki, odczytywania tendencji i zachowań konsumenckich, tworzenia briefów pod komunikację marketingową; wszystko o wparciu o 4 główne postawy: Obserwator, Krytyk, Odkrywca, Lider.

NA CZYM KONCENTRUJE SIĘ TRENER?

1. na przyswojeniu przez Uczestników metodologii pracy nad strategią oraz postaw, jakie powinny towarzyszyć Strategowi w jego pracy;
2. na umiejętnościach praktycznych, które usprawnią realizację procesu strategicznego w praktyce;
3. na logicznym podejściu w projektowaniu strategii;
4. na dyscyplinie, jaką należy uwzględnić, aby opracować skuteczną i mierzalną strategię (terminologia, zrozumienie, konsekwencje wyborów strategicznych, narzędzi itp.).

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDĄ UCZESTNICY?

1. usystematyzowanie pracy nad Strategią;
2. samodzielność pracy nad Strategią, ale też wdrażania jej w swojej firmie;
3. zrozumienie, dlaczego Strategia marketingowa integruje i dotyka niemal wszystkich kluczowych obszarów w przedsiębiorstwie;
4. formułowanie celów: strategicznych, jednostkowych, operacyjnych;
5. formułowanie zadań i projektów w ramach Strategii;
6. wyznaczanie ram strategicznych związanych z analizą rynku (narzędzia, instrumenty), które będą podporządkowane stricte potrzebom Strategii

Treści merytoryczne

1. Strategia Marketingowa – Rynkowa, jako główny element przewagi
różnicującej firmy
2. Etapy projektowania Strategii Marketingowej – Rynkowej Firmy
3. Analiza marketingowa / audyt rynku
4. Badania konsumenckie
5. Profile grup konsumenckich (mediografia, demografia, cechografia,
etnografia)
6. Pozycjonowanie marki (mapping rynku)
7. Business Model Canvas
8. Piramida marki
9. Planowanie komunikacji strategii (kreacja, zasięg, sposób dotarcia, jakość
oraz charakter przekazu)
10.Planowanie wdrożenia strategii (implementacja)
11.Narzędzia kontrolne

Poniżej ramowy program i scenariusz warsztatu dwudniowego, podczas którego łączę projektowanie strategiczne z twórczym podejściem w projektowaniu komunikacji marki (storytelling).

1. Wprowadzenie > Strateg, świat biznesu i wyzwania marketingowe (ewolucja czy już rewolucja?)
 – Postawy vs proces strategiczny = JA Strateg
 – Strategia dla klienta to zrozumienie nie tylko rynku, ale i “problemów wewnętrznych samego klienta”
2. Brief klienta / Debrief / AutoAnaliza > myślenie pytajne
 – Gdzie jesteśmy vs oczekiwania, cele, wyzwania, ambicje…
 – Gdzie chcemy być i możemy być, co chcemy osiągnąć …proces urealnienia
3. Praca nad strategią  
 – Analiza / Wnioskowanie / Dywagacje: rynek – grupa odbiorców – konkurencja – oferta
 – Cele biznesowe / Cele marketingowe / Metody scenariuszowe na twardo
 – Rozwiązania / Idee / myślenie koncepcyjne / Scenariusze i pomysły na miękko + twórcze podejście do projektowania pomysłów (cały blok pracy zespołowej = 8 uniwersalnych ćwiczeń praktycznych do zastosowania przy każdym projekcie)  
4. Strategia Marketingowa / Strategia Komunikacji formułowanie na gotowo
 – Cele/KPI/OKR
 – Rozwiązania i road mapa
 – Uzasadnienie zmiany (operacyjnej, wizerunkowej, innej) oraz zasadność inwestycji (badania, branding, komunikacja, kompetencje, nowe narzędzia, inne zasoby)
 – Strategiczna Karta Wyników + Model Lean Canvas
5. Podsumowanie i ogólne wnioski z przebiegu warsztatu

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów dedykowanych dla danej firmy dla kadry menadżerskiej czy zespołów marketingu lub sprzedaży. Wówczas warsztaty realizowane są u klienta.

Kontakt

Porozmawiajmy czy w Twoim przypadku warsztat będzie pomocny?

Możesz zadać mi dowolne pytanie odnośnie szkolenia. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

W odpowiedzi, na swojego maila otrzymasz szczegółowy plan warsztatu.

Marcin Gieracz

Marcin Gieracz – CEO & Strategy Director, Trener & Coach w Kuźnia Strategów