Rubikom

Projekt edukacyjny „Umysły Przyszłości”

Przy współpracy VIII L.O. im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach jako Rubikom Strategic Thinking oraz Kuźnia Strategów startujemy z projektem „Umysły Przyszłości”. Nasze doświadczenie i pasję do myślenia i działania strategicznego w biznesie przekładamy na grunt młodych siedemnastolatków i osiemnastolatków, którzy stoją u progu planowania swojego dorosłego życia.

Idea projektu

Dynamika zmian na rynku pracy przez wzgląd na AI czy postępującą technologię wymaga znaczącego przyspieszenia w zakresie przystosowania młodych do rynku pracy. Młodzi ludzie stoją przed nie lada wyzwaniem, kiedy popatrzymy jak mocno ewoluuje rynek pracy vs przygotowanie i wiedza merytoryczna młodego absolwenta studiów, a co dopiero ucznia szkoły średniej. Studenci, pomimo praktyk, staży czy wielu innych możliwości są w ogóle nie przysposobieni do rozpoczęcia dorosłego życia zawodowego zarówno od strony zaplanowania swojej ścieżki kariery, jak również mentalnej – świadomości wyboru zawodu i samorozwoju, nie wspominając o samozatrudnieniu.

Założeniem projektu „Umysły Przyszłości” jest, aby już na etapie szkoły średniej uzmysłowić młodym, jak wygląda obecnie świat z perspektywy: szans, możliwości, potencjału, ale też ograniczeń i ogromnej różnorodności zawodowej w świecie biznesu. Niemniej przede wszystkim pomóc młodzieży w uświadomieniu sobie: kim jestem, co chciałbym i mógłbym robić w życiu, w jaki sposób zarabiać na życie oraz jak realizować swoje cele, marzenia, zamysły. Wzmacniać w nich postawę i sposób myślenia: „Chcieć to móc”.
Szanse młodych na lepszy start w dorosłe życie nie mogę zależeć jedynie od celujących ocen i wyróżnień na tle edukacyjnym. Warto wspomóc teoretyczne zapatrywanie praktycznymi umiejętnościami wiedzy o sobie samym, tj. moje mocne i słabe strony / wrodzone predyspozycje / umiejętności planowania i wyznaczenia celów / itp.
Reasumując, ideą projektu „Umysły Przyszłości” jest rozbudzenie chęci tworzenia i rozwijania się młodego człowieka w oparciu o zmiany, jakie następują w świecie biznesu oraz w społeczeństwie obywatelskim. Dostarczenie im kompleksowej wiedzy o samorozwoju i nowych, niezbędnych kompetencjach zawodowych, jak i tych personalnych. W końcu zminimalizowanie reperkusji i dysonansu społecznego młodych, którzy stojąc u progu swojej dorosłości dostrzegają zdecydowanie więcej barier i problemów aniżeli szans i nadziei na możliwość realizowania swoich zamierzeń i planów życiowych. Co obecnie przeradza się w coraz większy, szeroko komentowany przez media problem natury psychologicznej młodych, którzy coraz liczniej popadają w nieład i depresję.

Cele projektu

Tematem przewodnim jest takie poprowadzenie i wsparcie młodych poprzez warsztatowy charakter spotkań, aby byli w pełni świadomi swoich mocnych i słabych predyspozycji tak życiowych jak i zawodowych. Aby doskonale wiedzieli w czym prawdopodobnie mogą być najlepsi, a jakich tzw. wrodzonych umiejętności nie mają. Jakie i gdzie mają szanse na powodzenie, na realizację swoich projektów życiowych, swoich planów i celów życiowych.

Aby potrafili samodzielnie konstruować własne plany rozwoju i budować strategie na życie, na rozwój swoich kompetencji. Aby stali się „wojownikami” o szeroko pojęte spełnienie życiowe. Ważną kwestią, jaką porusza projekt jest także samoświadomość na gruncie mentalnym, który dotyka tematów honoru, szacunku, wrażliwości, tolerancji oraz empatii.

Cele etapu pilotażowego - realizacja projektu w VIII LO w okresie I i II kwartał 2024

Rezultaty projektu

Każdy uczestnik programu dysponuje własną, indywidualną strategią na siebie, na swoje życie. Ma plan i szczegółową ścieżkę rozwoju. Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron; w rezultacie sprawniej i efektywniej porusza się w dorosłym świecie, po rynku pracy czy skuteczniej zarządza własną działalnością gospodarczą. Przede wszystkim ma pomysł na siebie i wie jak to pokazać światu, od czego zacząć, jakimi narzędziami się wspierać.

Przebieg / etapy projektu

Faza wstępna, pilotaż

Cykl gościnnych warsztatów dla uczniów VIII LO w Katowicach (luty – czerwiec 2024 = 3 wykłady (90 min) + 3 warsztaty (120 min.)

Faza wdrożeniowa

Faza wdrożenia programu i utworzenie formalnego podmiotu (fundacji), który pozwoli na realizację projektu w innych, zainteresowanych placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego oraz pozyskanie partnerów, fundatorów oraz ekspertów do realizacji założeń programowych projektu (jesień 2024)

Faza rozwoju

Faza rozwoju na arenie ogólnopolskiej (I kwartał 2025)

Projekty towarzyszące

  • badanie sytuacji młodych nastolatków vs samorozwój vs potrzeby i ewolucja rynku pracy
  • Podcasty i webinaria tematyczne
  • ThinkTank związany z rozwojem młodych na rynku pracy
  • Organizacja tematycznych spotkań, warsztatów, seminariów na terenie jednostek oświatowych
  • (docelowo) Stypendia i promocja projektów, które będą efektem wspólnej pracy z młodzieżą
  • (docelowo) Utworzenie grupy konsultantów, doradców i coachów zawodowych, którzy w ramach projektu będą wspierać młodych na rynku pracy
Już niebawem zapraszamy na dedykowaną stronę www.umyslyprzyszlosci.pl oraz profile społecznościowe.

Chcesz wesprzeć nasz projekt w formie merytorycznym lub finansowym zapraszam do kontaktu: Marcin Gieracz 609827140, marcin@rubikom.pl

Kontakt

Marcin Gieracz

CEO & Strategy Director